Ray Ligaya

Singer/Songwriter | Entertainer | Twitter/Instagram/Snapchat: @rayligaya | YouTube: RayLigayaVines | INQUIRIES: rayligaya@viralnation.com | #Mansuki

Toronto, ON