Nobuhiro Takahashi

猫の毛を撒き散らす仕事

Setagaya Tokyo, Japan